Regulaminsprzedażywportaluroyalconcert.pl Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue MediaS.A.”

§ 1 Definicje

 

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszyRegulamin sprzedażybiletówwPortalu,
 2. Portal–portalpl,działający pod domenami: royalconcert.pl prowadzony przezOperatora,
 3. Operator – Royal Concert Łukasz WojtanowskiSzeroka36/5,75-814 Koszalin, numer NIP 6692474503, numer REGON320610587,
 4. Wydarzenie–koncert,spektakllubkażde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora,naktóreBiletydostępnesą za pośrednictwemPortalu,
 5. Organizator–osobalubpodmiotbędąca organizatoremWydarzenia,
 6. Klient–osobalubpodmiotdokonująca RezerwacjiBiletówwPortalu,
 7. BlankietBiletowy–biletnaWydarzeniew formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami,
 8. BiletPDF–biletnaWydarzeniewformieelektronicznej,
 9. Bilet–BlankietBiletowylubBiletPDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie,któregodanybiletdotyczy,
 10. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanychprzezKlientaBiletówna Wydarzenie dokonane w Portalu z określeniemformyBiletów,sposobuich dostarczenia wraz z informacją o ewentualnym zamówieniu Towarów związanych zWydarzeniem,
 11. Towary–książki,płytyDVDlubBlu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniemlubartystąbiorącymudział wWydarzeniu,
 12. Ustawa–ustawazdnia30maja2014o prawachkonsumenta(Dz.U.z2014r.poz. 827).

 

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

 

 1. Regulamin dotyczy wszystkichRezerwacji dokonanychzapośrednictwem
 1. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją
 2. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego polawPortalupodczasdokonywania
 3. WprzypadkuKlientabędącegoosobąfizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzaniejegodanychosobowychwzakresieniezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych OrganizatorowiWydarzenia,naktóredokonywana jest

 

§ 3 Proces zakupu Biletów i Towarów

 

 1. WceludokonaniaRezerwacjiizakupu Biletów i TowarówKlient:
  1. dokonujewyboruWydarzeniazlistydostępnej wPortalu,
  2. dokonujewyborumiejsczdostępnychna daneWydarzenie,
  3. podajeswojedane,imięinazwisko,adrespocztyelektronicznejitelefon kontaktowy,
  4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wPortalu,
  5. może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i Wydarzeniach na wskazany adres poczty elektronicznej,
  6. wybieraformęisposóbdostarczenia Biletów,
  7. wprzypadkuBiletówPDFnadajehasło niezbędnedowydrukowaniabiletu,
  8. w przypadku Blankietów Biletowych oraz Towarów podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numermieszkania,kodpocztowyimiasto,
  9. wybierasposóbpłatnościzlistyudostępnionej wPortalu,
  10. jeżelidladanegoWydarzeniadostępnesą Towary ich listę Klient widzi pod opisanymiwyżejdanymiimożedodaćje do
 2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widziwPortalujejpodsumowaniezokreśloną kwotą dozapłaty.
 3. KlientakceptujewarunkiRezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwośćiprawidłowośćdanych,októrych mowa w ust.
 1. Rezerwacja ma charakter czasowyi ważnajestprzezczaswskazanyw§5,który wynikazwybranejformypłatności.
 2. Operatorprzesyłanaadrespocztyelektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanieRezerwacjioraz7.

Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej

zRezerwacjizgodniezwybranąprzezsiebieformą płatności.

 1. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza BiletyiTowarydoKlientazgodniez6.
 2. Organizator Wydarzenia przetwarza daneosoboweKlientawzakresieniezbędnym dodokonaniaRezerwacjiizakupuBiletu(wcelu wykonaniazawartejumowy)zgodniezustawąo ochronie danych osobowych z 1997 roku. Administratorem tych danych osobowych jest Organizator

 

§ 4 Forma Biletów

 

 1. BiletynaWydarzeniasądostępnew formieBlankietówBiletowychlubBiletów
 2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenieztychokreślonychw1podanesą wtrakciedokonywaniaRezerwacji.
 3. WybórformyBiletówdokonujeKlientw Rezerwacjizgodniez3ust.1lit.f).
 4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobomtrzecimplikuaniwydrukuBiletuPDF,co zatymidziezobowiązujesiędoochronybiletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i

 

§5FormypłatnościiterminważnościRezerwacji

 

 1. Operatoroferujenastępująceformy płatnościzaBiletyiTowaryzRezerwacji:
 1. przelewbankowy,
 2. płatnośćinternetowa(on-line)przelewem lub kartąpłatniczą,
  • Visa
  • VisaElectron
  • MasterCard
  • MasterCardElectronic
  • Maestro”
 3. c)voucher.
  1. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenieztychokreślonychw1podane sąwtrakciedokonywaniaRezerwacji.
  2. Klient dokonuje wyboru formy dostarczeniaBiletówiTowarówzgodniez3 ust. 1 lit.i).
 1. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacjipłatnościkartamipłatniczymii/lub przelewów
 2. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracującychzOperatorem,októrych mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupuBiletówiTowarówopisanychw3.
 3. WybórformypłatnościprzezKlienta determinujeokresważności
 4. OkresważnościRezerwacjiwynosi:
  1. dlaprzelewubankowego:3dniroboczych,
  2. dla płatności internetowej(on-line) przelewem: 6godzin,
  3. dlapłatnościinternetowej(on-line)kartą płatniczą: 24godziny,
  4. dlavouchera:1
 5. W przypadku wyboru vouchera i konieczności dopłaty okres ważności Rezerwacjiokreślanyjestdlainnejniżvoucher formypłatności.
 6. JeżeliwokresieważnościRezerwacji,o którymmowapowyżej,liczonymodmomentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodniez3,całkowitanależnośćwynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłaconaRezerwacjajestanulowana.
 7. ZawarcieumowyzKlientemnastępujew momenciezapłatypełnejkwotynależności wynikającej z
 8. Wprzypadkuwyboruopcjiprzelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klientawskazanyzgodniez3ust.1lit.c).
 9. Operatorprzyjmujeprzelewywzłotych.
 10. Wprzypadkupłatnościwinnejwalucie Klientpowinienwybraćopcjępodziałukosztów przelewuzagranicznego/walutowegotaką,aby pełnakwotanależnościzostałazaksięgowana na rachunku
 11. JeżeliKlientprzelejeśrodkiwzwiązkuz Rezerwacjąwsposóbinnyniżokreślonyw12i13, Operator zwróci je na rachunek nadawcy– Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacjitakiejpłatnościpobieranyprzezbank Operatora.
 12. W przypadku wykorzystania vouchera pl do dokonania płatności za Rezerwację,kodważnegovoucheraKlient podaje w odpowiednim polu w Portalu dotyczącym płatnościvoucherem.

 

§6FormyiwarunkidostarczeniaBiletówi

Towarów

 

 1. Dostępnesąnastępująceformydostawy:
  1. dla Blankietów Biletowych wraz z Towarami: za pośrednictwem operatora pocztowegoprzesyłkąrejestrowanąoraz za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłekkurierskich,
  2. dlaBlankietówBiletowychbezTowarów: zapośrednictwemoperatorapocztowego przesyłką rejestrowaną, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich oraz do odbioruodOrganizatorabezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niegomiejscu,
  3. dlaBiletówPDF:pocztąelektronicznąna adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c). 2. Blankiety BiletoweiTowarydostarczanesątylkona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. DostępneformydostarczaniaBiletówna daneWydarzenieztychokreślonychw ust.1podanesąwtrakciedokonywania Rezerwacji.
 2. Klient dokonuje wyboru formy dostarczeniaBiletówiTowarówzgodniez3ust. 1 lit.f).
 3. Terminy dostarczenia, zzastrzeżeniem 6, sąnastępujące:
  1. wprzypadkuBlankietówBiletowychi Towarów dostarczanych za pośrednictwemoperatorapocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,
  2. w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem podmiotu strona 3 z 4 wersja z dn. 2014-12-25 świadczącego usługiprzesyłekkurierskich:minimum1a maksimum2dnirobocze,
  3. wprzypadkuBiletówPDFdostarczanych pocztąelektroniczną:maksimum1dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwotywynikającejzRezerwacjizgodniez
 • 5.
 1. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodanezastrzeżenie,żeBiletyniesądostarczane przedokreślonądatą,terminy,októrychmowa wyżejliczonesąodtej
 2. W przypadku Biletów PDF Operator przesyłanaadrespocztyelektronicznejwskazany przezKlientazgodniez3ust.1lit.c)odnośnikdo Portaluumożliwiającyichpobranie,zapisaniei

wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości, status rezerwacji oraz wydruk biletów elektronicznych jest możliwy pod adresem:http://royalconcert.pl.

 1. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanychnaBiletachzdanymipodanymi podczasRezerwacjizgodniez3.
 2. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania,októrymmowapowyżejpowinny byćzgłoszoneOperatorowizgodniez8.
 3. W przypadku odbioru Blankietów BiletowychodOrganizatorabezpośrednioprzed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klientmusi:
  1. znać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej Rezerwacji podanezgodniez3ust.1lit.c),lub
  2. posiadać potwierdzenie Rezerwacji oznaczonejakopokwitowanie,które wymienianejestnaBlankiety
 4. Wprzypadku,októrymmowaw10 Klientzobowiązujesiędozachowaniawtajemnicynumeru Rezerwacji oraz możliwości odbioru BlankietówBiletowychprzedWydarzeniem.

 

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty

 

 1. ZwrotyBiletówmożliwesąjedyniew przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny
 2. Wprzypadkachinnychniżopisanew1zwrotyBiletówniesąmożliwe–Klientniema prawa odstąpienia od umowy. Art 38 Prawa Konsumenta
 • Wprzypadkukonsumentówograniczenie,o którymmowaw2wynikazart.38pkt12 Ustawy.
 • W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Operator Portalu dokona zwrotu należności Klientowiniezwłocznie,niepóźniejniżwterminie 10dniroboczych,wtakisamsposóbwjakiKlient opłaciłRezerwację.

 

§ 8 Reklamacje

 

1.WszelkiereklamacjeKlientarozpatrywanesą przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczychipowinnybyćprzesłanenaadrespoczty elektronicznejbilety@royalconcert.pllubnaadres korespondencyjny Operatora. 2. Jeśli reklamacja niejestzwiązanazOperatorem,

Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora.

 1. Wprzypadku,októrymmowa2, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przezOperatora.
 2. Ewentualnezwrotyirekompensatydla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 4. 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OperatorawramachPortalubędąrozstrzygane przez sądy

 

§ 9 Postanowienia dotyczące Towarów

 

 1. OperatorzobowiązujesiędodostarczeniaTowarów bez
 2. Klientbędącykonsumentemmaprawodo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny tylkowzakresieTowarówwciągu14dnioddniadoręczeniaprzesyłkizTowarem,zzastrzeżeniem 3.
 3. Prawo, o którym mowa powyżej nie dotyczy Towarów będących nagraniami dźwiękowymilubwizualnymi,którychopakowanie ochronne zostało otwarte po dostarczeniu, zgodniez38pkt9Ustawy.
 4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Operatorowi wysłanego pocztą lub pocztąelektronicznądo:RoyalConcertŁukasz WojtanowskiSzeroka36/5,75-814Koszalin, email:biuro@royalconcert.pl
 5. Wzórformularzaodstąpieniaodumowy,októrymmowawyżejdostępnyjestwPortalu, jednakjegowykorzystanieniejestobowiązkowe.
 6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowywystarczyabyKlientwysłałoświadczenie dotyczącewykonaniaprzysługującegomuprawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Wprzypadkuodstąpieniaodumowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane środki dotyczące tej umowy, w tym koszty dostarczeniaTowarów(zwyjątkiemdodatkowych kosztówwynikającychzwybranegoprzezKlienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie,awkażdymprzypadkuniepóźniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawaodstąpieniaodniniejszejumowy.
 7. Operatordokonazwrotupłatnościprzy użyciutegosamegosposobupłatności,jaki zostałwybranyprzezKlientawpierwotnej

transakcji,chybażeKlientwyraźniezgodzisię na innerozwiązanie.

 1. Klientwkażdymprzypadkunieponosi żadnychopłatwzwiązkuzezwrotemśrodków wzwiązkuzodstąpieniemod
 2. Operatormożewstrzymaćsięzezwrotem płatnościdoczasuotrzymaniarzeczylubdo czasudostarczeniaprzezKlientadowodujej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiwcześniej.
 3. Klientodsyłalubprzekazujerzeczdo Royal

ConcertŁukaszWojtanowskiul.Szeroka36/5,75- 814Koszalin,niezwłocznie,awkażdymrazienie późniejniż14dnioddnia,wktórympoinformował Operatoraoodstąpieniuodumowy.12.Termin,o którym mowa w ust. 11 jest zachowany, jeżeli Klientodeślerzeczprzedupływemterminu14dni.

 1. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 2. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartościrzeczywynikającezkorzystaniazniejw sposóbinnyniżbyłotokoniecznedostwierdzeniacharakteru,cechifunkcjonowania

§ 10 Wymagania w zakresie używanej przeglądarki internetowej

 

DoprawidłowegokorzystaniazPortaluniezbędne jestposiadanieprzeglądarkiinternetowejzgodnej zestandardemHTML5orazzwłączonąobsługą JavaScript orazSSL.

 

§ 11 Pozostałe postanowienia

 

 1. OperatorświadczydlaKlientausługi nieodpłatne takiejak:
  1. wysyłkanewsletterainformacyjnegoo Wydarzeniach,jeżeliKlientwyrazitaką wolęzgodniez3ust.1lit.e),
  2. umożliwienie zamieszczania w Portalu recenzjilubopiniio
 2. Klient w przypadku umieszczania recenzji lub opinii o Wydarzeniach dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania oraz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, nie są sprzeczne z prawem i wyraża zgodę na ich ewentualne opracowanielubzmianęprzez
 3. WprzypadkugdyKlient,innaosobalub podmiotuzna,iżtreśćdostępnawPortalunarusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie Operatora, a Operator Portalu po powzięciu informacjiopotencjalnymnaruszeniu,podejmuje

niezwłocznekrokimającenaceluusunięciez Portalu treści będących przyczynąnaruszenia.

 1. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przezKlientów lubinneosobytreścipodwarunkiemotrzymania powiadomieniazgodnie3powyżej.
 2. Operatornieponosiodpowiedzialnościz tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególnościzakorzystanieprzeznichzPortaluw sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub
 3. Operatornieponosiodpowiedzialności wobecKlientazadziałaniaOrganizatorów,w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia,zzastrzeżeniempostanowień7.
 4. Bilet,któryjestnieczytelny,zniszczonylub uszkodzonynieuprawniaKlientadowstępuna Wydarzenie.

 

 

§12Ochronadanychosobowych- politykaprywatności

 1. Administratorem danych osobowychKlienta jestOperatorRoyalConcertŁukasz

Wojtanowskiul.Szeroka36/5,75-814 Koszalin,numerNIP6692474503,numer REGON 320610587, -,

 1. Klient może się skontaktować z administratoremdanychpoprzeze-mailnaadres:bilety@royalconcert.pl,biuro@royalconcert.pl.
 2. Klientmożezażądaćdrogądostępudoswoichdanych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzanialubmożewnieśćsprzeciwwobec ich dalszego
 3. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnychdodalszegoprzetwarzania,ulegają
 4. Okres przechowywania danych ustala się zgodniezcelemusług.Informacjedotyczące danychosobowychprzetwarzanychwprocesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów i Towarów: a) Klient będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzaniejegodanychosobowychwzakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji. b) zakres przetwarzanychdanychobejmujeimię,nazwisko, e-mail,telefon,awprzypadkuwysyłkiBiletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numerdomu,numermieszkania,kodpocztowyi miasto.c)podstawąprawnąprzetwarzaniajest czynnośćniezbędnadozawarciaumowyzgodniez art6ust.1pktb),apozrealizowaniuzamówienia danesąprzetwarzanenapodstawieart6ust.1 pktc),f)RODOwpowiązaniuzUŚUDEart.18ust

1wramachUŚUDE:art.19ust.2pkt1i4,Ustawy

orachunkowościzdnia29września1994:art.74 ust.2pkt1i3orazustawyOrdynacjapodatkowaz dnia29sierpnia1997r.:art.32§1,art.86.d)W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończeniaRezerwacjidodatyWydarzeniaalbo do zakończenia procesu reklamacyjnego. e) W przypadkuwysyłkiBiletówlubTowarówpocztą lubkurierem,niezbędnedlawykonaniaumowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowipocztowemulubfirmiekurierskiej.f) W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, email do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych. 7. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celujednorazowejocenyWydarzenia:a)zakres przetwarzanych danych obejmuje email podany przy dokonywaniu Rezerwacji, pseudonim jaki określił Klient podczas dokonywania oceny Wydarzenia oraz adres IP z którego wysłano ocenę.b)podstawąprawnąprzetwarzaniajest uzasadnionyinteresrealizowanyprzezOperatora zgodniezart.6ust.1lit.f)RODOc)opiniawrazz pseudonimemKlientaibezjegoadresuemailani adresuIPjestpublikowananaPortaluprzezokres5lat.d)OperatornieprzekazujeOrganizatorom danychidentyfikującychKlientów,którzywyrazili opinię o wydarzeniu w ankiecie. 8. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celupowiadomieńSMSdorezerwacji:a)zakresprzetwarzanychdanychobejmujeimię,nazwisko, emailinumertelefonukomórkowegoKlientab) podstawąprawnąprzetwarzaniadanychjest uprzednia jednorazowa zgoda Klienta na otrzymanieSMSówzpowiadomieniami,gdybiletelektronicznyPDFjestgotowydopobrania,z potwierdzeniem wpłaty, przypomnienie 24 h przed wydarzeniem lub odwołanie wydarzenia przezOrganizatorawrazzinformacjąe-mail.9.

Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

 

 • 13 Wejście w życie

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04 2019